Wykonujemy usługi:

- sporządzanie map do celów projektowych (analogowe, rastrowe, wektorowe),

- kompleksowa obsługa geodezyjna spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami: 

  badanie stanu prawnego, rozgraniczenia, podziały działek, wznowienia granic,

- tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu,

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowanie ich wyników,

- pomiary kontrolne w czasie trwania inwestycji;

- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków i sieci uzbrojenia terenu.

 

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.